“Đừng nhìn vào vinh quang bạn đang có mà quan trọng là nhìn vào cách bạn đã đi trên con đường đó như thế nào.”

Bài viết liên quan